1. Въведение.

1.1. Моля, внимателно прочетете тази Политика за поверителност и защита на личните данни на Партньори на „Бау Академи“ ООД („Политика/та“) и в случай, че имате въпроси, свързани с нейното съдържание, моля, свържете се с [email protected] чрез средствата за комуникация, публикувани по-долу.

1.2. Политиката е съобразена с изискванията на действащото към датата, посочена в раздел 11, законодателство, включително със Закона за защита на личните данни („Закон/а“) и с Общия регламент за защита на личните данни (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз („Регламент/а“).

1.3. „Бау Академи“ ООД с ЕИК 206257690, седалище гр. София и адрес на управление кв. „Горубляне“, бул. „Цариградско шосе” № 164 („Бау Академи“ или „Дружество“) е администратор на лични данни, които обработва единствено и само в съответствие с приложимото законодателство.

1.4. Политиката има също и характер на Уведомление за поверителност (Privacy notice).

1.5. В Политиката, освен ако контекстът не определя/изисква нещо друго:

 1. заглавията са използвани само за удобство и не оказват влияние при тълкуване текстовете на Политиката;
 2. думите, използвани в единствено число, включват и множествено число, както и обратно;
 3. позоваването на раздел, член, точка или приложение е позоваване на раздел, член, точка или приложение от Политиката.

2. Целта на Политиката е да разясни.

 1. основни понятия и/или дефиниции;
 2. личните данни, които Бау Академи обработва;
 3. в какво се състои обработването, неговите цели и дали предоставяме личните Ви данни на трети лица;
 4. срокове на обработване на личните данни;
 5. Вашите права, предвидени в Регламента, и реда за упражняването им;
 6. актуалността и промени в Политиката.

3. Понятия и/или дефиниции, използвани в Политиката.

3.1. „Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”).

3.2. „Субект на данни“ е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

3.3. „Обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3.4. „Администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

3.5. „Обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

3.6. „Съгласие на субекта на данните” означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

3.7. „Нарушение на сигурността на лични данни” означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

3.8. „Надзорен орган” означава независим публичен орган, който осъществява цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни и е отговорен за наблюдението на прилагането на Регламента, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването.

3.9. „Партньори“ на Бау Академи са всички физически и/или юридически лица:

 1. с които имаме търговски отношения – наши клиенти, обучители; партньори; и/или
 2. които ползват уебсайта https://bauacademy.eu, наричан по-долу „Сайт/а“; и/или
 3. които преминават обучителни курсове или участват в маркетингови мероприятия, организирани от Дружеството.

4. Лични данни, които Бау Академи обработва.

4.1. При осъществяване на търговската си дейност Бау Академи в качеството на администратор може да обработва следните лични данни на свои Партньори:

 1. идентификационни данни – три имена, професия, специалност, професионална насоченост, професионални референции;
 2. данни за комуникация – телефонни номера, електронна поща;
 3. платежна информация – номера на банкови сметки и/или друга платежна или банкова информация, свързана с плащания от и към Бау Академи;
 4. „онлайн идентификатори“ при използване на Сайта – IP-адрес, придружен в стандартен лог с дата и час на посещението, функционални временни бисквитки (cookies), чиято единствена цел е установяване на локацията на устройството, чрез което се осъществява достъп до Сайта, за да бъде определена езиковата му версия. Бау Академи не използва бисквитки, чрез които следи или анализира поведението на потребителите на Сайта;

4.2. Бау Академи обработва лични данни само на лица, които са навършили 18 години и са дееспособни. Затова, ако не отговаряте на условието по предходното изречение, нямате право да се регистрирате в Сайта или да го ползвате, да предоставяте услуги на Бау Академи или да получавате услуги от Дружеството, както и ние няма да приемем Ваше едностранно изявление. Бау Академи не носи отговорност в случай на случайно обработване на лични данни на лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност, тъй като не събираме каквито и да е лични данни относно възрастта и дееспособността на лицата, с изключение на случаите, когато законът ни задължава да проверим данните от личната Ви карта или друг документ, съдържащ подобни данни.

4.3. Бау Академи не носи отговорност за верността на предоставените от Вас или от субектите по чл. 5.1. данни и не извършва проверки за това. Само Вие и субектите по чл. 5.1. носите отговорност за действителната Ви самоличност и точността на данните, които ни предоставяте.

5. В какво се състои обработването, което Бау Академи извършва, и с каква цел правим това.

5.1. Бау Академи събира личните данни по чл. 4.1.:

 1. лично от Вас или
 2. от легитимен представител на юридическото лице, в което сте работник или служител или
 3. от други администратори, когато е налице законово основание за това, включително публично достъпни източници
 4. от компетентни органи при изпълнение на правомощията им.

5.2. Бау Академи съхранява личните данни в електронен вид и/или на хартиен носител.

5.3. Бау Академи може да въвежда част от личните данни по чл. 4.1. в информационни системи с цел ефективно управление и отчетност на бизнес процесите, включително услугите, които Дружеството предоставя или получава, и на комуникацията с Партньорите.

5.4. Бау Академи коригира личните данни, когато установи промяна в тях по своя инициатива или при уведомление/искане от субектите по чл. 5.1.

5.5. Бау Академи може да предостави на трети лица определени лични данни единствено в следните строго определени случаи:

 1. когато това е предвидено в нормативен акт, или
 2. когато това бъде поискано по предвидения в закона ред от компетентен орган, или
 3. когато сме получили Вашето изрично съгласие за това, или
 4. когато това е наложително за целите на Вашите легитимни интерес и/или на легитимни интереси на Бау Академи и това не нарушава нормативни изисквания.

Тези трети лица могат да бъдат:

 1. компетентни органи;
 2. оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от Закона за пощенските услуги;
 3. Партньори на Бау Академи, чрез които Вие или юридическото лице, в което сте работник или служител, получава услуги или предоставя услуги на Дружеството;
 4. Партньори на Бау Академи при организиране на мероприятия по чл. 5.6., т. 2;
 5. адвокати и/или адвокатски дружества и/или други консултанти на Дружеството.

Във всички тези случаи Бау Академи стриктно съблюдава принципа, да предоставя само лични данни, които са абсолютно необходими за постигане на конкретната цел, и то само на лица, които прилагат необходимите технически и организационни мерки за защита на предоставените им лични данни.

5.6. Бау Академи използва определени лични данни за следните цели:

 1. функциониране и предоставяне на услуги, достъпни на Сайта;
 2. предоставяне на услуги от страна на Бау Академи, като например, подготовка и провеждане на обучения, семинари, уебинари, консултации и други подобни;
 3. получаване на услуги от страна на Бау Академи от Вас или от юридическото лице, в което сте работник или служител;
 4. извършване на плащания във връзка с предходните точки 2 и/или 3;
 5. осъществяване на комуникация с Вас, когато е наложително;
 6. маркетингови и рекламни цели – на регистрираните на Сайта потребители (регистрацията е напълно доброволна), както и на регистрираните участници в различни маркетингови събития, организирани от Бау Академи, Дружеството изпраща периодично електронен бюлетин, а понякога новини с професионална насоченост, промоционални предложения и/или покани за събития, като по всяко време получаването им може да бъде отказано. Бау Академи ще използва личните Ви данни за други маркетингови и рекламни цели само след получено от Вас изрично съгласие;
 7. установяване на самоличността Ви, когато това е иманентно свързано с предходните цели.

5.7. След сроковете, посочени в раздел 6 Бау Академи изтрива съответните лични данни по чл. 4.1. по начин, който гарантира невъзможност за тяхното възстановяване.

5.8. При обработването на личните Ви данни Бау Академи не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или „профилиране“, т.е. не прилагаме автоматизирани алгоритми с цел, оценяване на определени лични аспекти.

6. Срокове на обработване на личните Ви данни.

6.1. Бау Академи обработва личните Ви данни до изричане на законоустановения срок, който урежда по императивен начин продължителността на обработването. Ако такъв срок не е уреден, по правило ние обработваме личните Ви данни до момента, в който не възникне някое от следните обстоятелства:

 1. оттегляне на съгласието Ви, ако обработването е въз основа на Ваше съгласие;
 2. прекратяване на правоотношението с Вас или с юридическото лице, в което сте работник или служител, и изчерпване на всички правни и фактически действия, които следва да бъдат извършени при или по повод прекратеното правоотношение, включително изтичане на законоустановените давностни срокове и/или приключване на административни, досъдебни или съдебни производства;
 3. до момента, в който системното решение в строителството, във връзка с което са събрани личните Ви данни, престане да бъде практически използваемо;
 4. акт на компетентен орган, който разпорежда прекратяване на обработването.

6.2. В отклонение от правилата по предходния чл. 6.1., Бау Академи обработва определени лични данни за по-кратък период:

 1. при отпаднал Ваш или на Дружеството легитимен интерес, въз основа на който е започнало обработването;
 2. стандартните логове в информационните системи на Бау Академи, съдържащи IP-адрес, дата и част на сесията, се изтриват след регламентирания срок;
 3. изтриването на бисквитките зависи от настройките на устройството, чрез което Вие осъществявате достъпа до Сайта.

7. Регламентът Ви дава следните права

7.1. Право на информираност.

Една от основните цели на Политиката е, да Ви информира подробно за всичко, свързано с обработването на Вашите лични Ви данни при осъществяване на търговската дейност на Бау Академи.

7.2. Право на достъп.

Вие имате право да получите достъп до Вашите лични данни, информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

7.3. Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни, както и да поискате, Бау Академи да направи това. 

7.4. Право на изтриване.

Вие имате право да поискате изтриване на данни, когато е приложимо някое от следните основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 3. Вие възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат приоритет, или Вие възразявате срещу обработването за целите на директния маркетинг;
 4. личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение според правото на Европейския съюз или правото на Република България.

Упражняването на горните права не е основание Вие да искате Бау Академи да изтрие или заличи по друг начин данни, които по закон или при легитимен интерес на Дружеството сме длъжни да съхраняваме, обработваме и/или предоставяме на компетентни органи.

7.5. Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Вие можете да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни ако:

 1. оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 2. обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 3. Бау Академи повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 4. сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка, дали основанията на администратора Бау Академи са законни.

7.6. Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Бау Академи да уведоми третите лица, на когато сме предоставили Ваши данни, за обстоятелства, свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им.

7.7. Право на преносимост на данните. 

Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

7.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

Бау Академи не използва технологии, попадащи в тази категория.

7.9. Право на оттегляне на съгласие. 

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което се извършва на основание на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

7.10. Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на основание на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

7.11. Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg, [email protected], телефон на Център за информация и контакти – +359 (2) 91 53 518.

8. Ред за упражняване на правата Ви.

8.1. Правата по предходния раздел 7 спрямо Бау Академи може да упражните лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариално удостоверен подпис. В случаите, когато пълномощник е адвокат, нотариално удостоверяване на подписа не е необходимо.

8.2. Искания, молби, заявления, жалби и други подобни може да депозирате в офиса на Бау Академи на адреса на управление на Дружеството, посочен в чл. 1.3. или по електронен път, като адресат следва да бъде лицето, посочено в чл. 1.1.

8.3. Тъй като правата на субекта на данни са лични права, Бау Академи има задължението да не разкрива или изменя личните Ви данни, освен ако разкриването или изменението е направено по Ваше искане, поради което е необходима проверка на самоличността Ви.

Затова при депозиране на искането в служителят на Бау Академи е длъжен да провери самоличността Ви чрез проверка на данните от личната Ви карта, а ако заявлението е депозирано чрез адвокат – от неговата адвокатска карта.

Когато възникнат основателни съмнения относно самоличността Ви, ние може да поискаме от Вас или от Вашия пълномощник предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви.

8.4. Също така, при желание от Ваша страна, можете по всяко време за откажете получаването на информация от Бау Академи, за което сте направили регистрация на Сайта, чрез изпращане на искане за това на [email protected] или Платформата за информираност Email Marketing, Autoresponder,GetResponse- https://app.getresponse.com/unsubscribe/

8.5. По всякакви въпроси, свързани с Политиката, с обработването на личните Ви данни и/или с упражняване на правата Ви, бихте могли да се обърнете към:
име: Кристина Григорова

адрес за кореспонденция: бул. Цариградско шосе 164

електронна поща: [email protected]

телефон: 0876791000

9. Актуалност и промени в Политиката

С цел гарантиране на най-актуалните мерки за защита на личните Ви данни и за спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно тази Политика. Поради това Ви препоръчваме, редовно да преглеждате текущия вариант на Политиката за промени. Ако помените са съществени, ще Ви изпращаме подходящо известие по електронна поща и/или ще публикуваме съобщение на Сайта.

Политиката е актуална към 23.03.2021

Утвърдена 25.03.2021